درخواست جبران خسارت

درخواست جبران خسارت (SLA)

مشترکین محترم شبکه آواگستر؛

یکی از مهم ترین اهداف آواگستر جلب رضایت همه مشتریان است. در این راستا، شما می‌توانید در صورتی که گمان می‌کنید ارایه خدمات به شما آن گونه که در توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) نبوده است، با تکمیل و ارسال فرم زیر ضمن اطلاع رسانی به آواگستر، درخواست جبران خسارت خود را مطرح نمایید.

واحد صدای مشتری شرکت با همکاری واحد فنی، با بررسی درخواست ارسالی از سوی شما نسبت به توافق نامه سطح خدمات مصوب سازمان تنظیم مقررات، در صورتی که نتایج با درخواست شما مطابقت داشته باشد، نسبت به اعمال تخفیف در سرویس شما اقدام خواهد نمود.

  • اطلاعات عمومی

  • اطلاعات شکایت/پیشنهاد/انتقاد

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.