پیشنهادات و شکایات

مشترک گرامی، لطفاً در صورت داشتن هرگونه شکایات از کیفیت و نحوه ارائه خدمات و پشتیبانی ، با تکمیل و ارسال فرم زیر شکایت خود را مطرح نمایند. واحد صدای مشتری آواگستر با بررسی شکایات ارسالی از سوی مشترکین نسبت به رفع و بهبود آن جهت افزایش رضایتمندی مشترکین اقدام خواهد نمود.
  • اطلاعات عمومی

  • اطلاعات شکایت/پیشنهاد/انتقاد

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.